Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı

MEKSA Üst Yönetimi;

Personel belgelendirme biriminin faaliyetlerindeki tüm politika ve prosedürler tarafsızlığını  ve adilliğini muhafaza edecek şekilde yapılandıracağına ve yürüteceğine,

Personel belgelendirme faaliyetlerini, Vakıf faaliyetlerinden bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alarak gerçekleştireceğine,

MEKSA adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komite üyelerinin, sınav görevlilerinin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkilemesine izin vermeyeceğine,

Personel belgelendirme hizmetlerinden sağlanan gelirin, görevli personelin ücretlerini(maaş, harcırah, konaklama vb.) karşılamaması durumunda MEKSA bu giderleri kendi öz varlıklarından karşılayacağına,

Personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personelin, gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme konularında yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimler düzenli ve planlı bir şekilde temin edeceğine,

MEKSA, personel belgelendirme ile ilgili kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturacağını,

Çıkar çatışmalarına sebep olabilecek hususların sürekli kontrol edilerek belgelendirme faaliyetlerinin yönetileceğini ve MEKSA’ nın sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında MEKSA ile çıkar çatışmasına neden olabilecek detayları Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı’ nda açıklanan durumlara göre analiz edeceğini ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevireceğini,

MEKSA bünyesinde çalışan personele baskı uygulamayacağını, görev ve sorumlulukları dışında bir müdahalede bulunmayacağını,

Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkânını başvuran kişiye, başvuran kurumun gücüne ve başvuran kurumun yapısına bağlı kalmadan herkesin hizmetlere eşit imkân ve adil ücret ile ulaşabileceğini,

MEKSA’nın kendi faaliyetlerinde yer kuruluşlarla olan ilişkilerine bakılmaksızın MEKSA’ya başvuran herkese eşit muamele gösterileceğini ve tarafsız davranılacağını,

Verdiği hizmetlerde dürüstlüğünü tehlikeye atacak bir bağlantı içinde olmayacağını,

Belgelendirme sürecine ilişkin şartlarını, değerlendirilmesi ve kararını sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacağını,

TS EN ISO/ IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendiren Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı ile MYK mevzuat ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilenlerin dışında başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı, kolaylaştırıcı ya da engelleyici prosedürlerin uygulanmayacağını,

Belgelendirme faaliyetlerini aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi sınırlayıcı şartlarla kısıtlamayacağını,

Adayları, belgelendirilmiş kişileri ve onları çalıştıran kurum/kuruluşları yanıltacak, yanlış yönlendirecek herhangi bir tanıtım faaliyetinin içinde yer almayacağını,

Finansal olarak sürdürülebilirliğinin MEKSA Vakfı tarafından sağlanacağını,

MEKSA bünyesinde adaylara, belgelendirilmiş kişilere ve ilgili kuruluşlara ait, süreçte ortaya çıkan tüm bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanacağını,

MEKSA’daki personel belgelendirme işlemlerinin eğitimli ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirileceğini,

Yapılan personel belgelendirme faaliyetlerinde, adayların başvurularının alınmasından adayın belgelendirilmesine ve belgelendirme sonrası sürecin sürekli analiz edileceğini,

Personel belgelendirme hizmetlerinin TÜRKAK ve MYK rehber dokümanları çerçevesinde, en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlayacağını,

Taahhüt eder.

 

Burhan AKSAK                             C. Sencer İMER                               Hasan ERKAN

MEKSA Genel Başkan                 MEKSA Genel Başkan Vekili            MEKSA İşletme Müdürü 

                                                                                                               MEKSA Genel Sekreteri